Partneři

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919. MENDELU tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav: Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta, Provozně ekonomická fakulta, Zahradnická fakulta, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institut celoživotního vzdělávání. Věda a výzkum jsou neoddělitelnou součástí MENDELU. Šíře a diverzifikace výzkumných činností se projevuje ve věcném zaměření výzkumných projektů: ty pokrývají oblast od faktorů zemědělské, lesnické, zahradnické a dřevařské produkce/půda, voda, a další živé a neživé vstupy/, vztahů produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a lesnictví, k životnímu prostředí, zpracování a zhodnocení primární produkce, organizace a řízení procesů, souvisejících se zajištěním relevantních činností v průběhu celého potravinového řetězce, i hodnocení jejich ekonomické efektivnost až po dopady těchto činností v širších ekonomických souvislostech a akcentech na oblast venkova. Pracoviště žadatele projektu představuje instituci, na které je realizován výzkum fyziologie dřevin na velmi vysoké úrovni. Pracují zde špičkoví vědečtí a pedagogičtí odborníci zaměření na ekologii a ekofyziologii dřevin. Na pracovišti žadatele probíhá intenzivní výuka studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.

 

Norwegian Forest and Landscape Institute (Norský výzkumný institut pro les a krajinu)

Norwegian Forest and Landscape Institute je jedním z předních norských vědeckých institucí pokud jde o využívání lesních zdrojů, lesní ekologie a životního prostředí. Hlavní sídlo se nachází ve městě As a má celkem 220 zaměstnanců včetně poboček v Bergenu, Steinkjeru a Tromso. Institut poskytuje podnikatelské sféře i široké veřejnosti informace o lese, půdě a krajině s cílem přispět k udržitelnému řízení a rozvoji přírodních zdrojů pod vlivem měnícího se klimatu. Provádí se zde výzkum a řada národních programů, jako je mapování týkající se půdního pokryvu, lesnictví, zemědělství, krajiny a životního prostředí. Institut úzce spolupracuje s praxí, pomáhá vyvíjet nové a efektivní technologie. Institut aktivně spolupracuje se zahraničními institucemi a aktivně podporuje výměnné pobyty vědeckých pracovníků a studentů v rámci pracovních stáží, spolupráce v řešených projektech a pořádáním workshopů. Činnost partnera v projektu bude zahrnovat spolupráci ve výuce cílových skupin, zejména bude využito bohatých zkušeností partnera v oblasti studia změny klimatu. Spolupráce MENDELU s Norským partnerem je dlouhodobá, tyto subjekty spolu řešily dílčí vědecké projekty, včetně jednoho projektu Norských fondů (Monitoring vitality lesních ekosystémů vystavených vodnímu stresu k zajištění trvale udržitelného hospodářství v procesu klimatických změn – 2009 – 2010). Spolupráce mezi subjekty vykazuje dlouhodobý charakter – přednášky, semináře, spolupráce na projektech.

odkaz na partnera

 

Nadace Partnerství

Činnost partnera v projektu spočívá ve vytvoření výukových objektů ke vzdělávání v oblasti ekologického stavění. Dále pak v činnostech vedoucích k realizaci školení a výuky pro různé skupiny obyvatelstva (základní školy, střední školy, univerzity, odborná veřejnost) v oblasti ekologického stavění pod vlivem změny klimatu a rovněž studia odezvy dřevin na změnu klimatu.

 

Hlavní aktivity Nadace Partnerství zahrnují:

A) aktivní přístup komunit v péči o životní prostředí a roli občanské společnosti,
B) změnu hodnot české populace k větší odpovědnosti za budoucnost,
C) osvěta a vzdělávání v oblasti ochrany klimatu, úspor energie, obnovitelných zdrojů a ekologického stavění,
D) problematika zeleně ve městě a v krajině,
E) hospodaření s vodou,
F) šetrná turistika, cyklistika a pěší doprava,
G) ochrana přírody a kulturního dědictví,
H) vzdělávání.

odkaz na partnera